SERIVISI DUTANGA

1. UBUJYANAMA

  • Gahunda y’ubujyanama ihabwa ababyeyi n’abarezi ku bijyanye n’uburere bukwiye umwana akenera mu muryango hagendewe ku kigero cye;
  • Gahunda y’ubujyanama ihabwa abasore n’inkumi baba abitegura kurushinga, baba abatarageza igihe cyo kurushinga hagamijwe kubatoza gukunda by’ukuri;
  • Gahunda y’ubujyanama ihabwa abashakanye bafite ibibazo mu muryango ndetse n’abandi bifuza kubikumira hakiri kare.

2. IBIGANIRO

Gahunda y’ibiganiro ihabwa itsinda ry’abantu cyangwa se ikanyuzwa ku maradiyo na televisiyo. Ibi biganiro bigamije gutanga ubumenyi ku nsanganyamatsiko zateguwe, hagatangwa urubuga rwo kungurana ibitekerezo no kubaza ibibazo.

3. AMAHUGURWA

Gahunda y’amahugurwa yateguwe n’abatoza b’Ingo, hagamijwe gutanga  ubumenyi ngiro, kurebera hamwe aho abitabira gahunda zabo bahagaze mu kuzishyira mu bikorwa bityo hagafatwa ingamba nshya zijyanye n’igihe tugezemo.

4. IMYIHERERO

Gahunda y’imyiherero ihuza amatsinda y’abantu hagamijwe gufata ibyemezo. Ibyo bigakorwa mu mutuzo kandi bahisemo ahantu n’igihe bibororereza gufata  imyanzuro y’igihe kirekire.

5. IBITABO

Ibitabo byandikwa mu rurimi rw’Ikinyarwanda mu rwego rwo guhugura ababyeyi n’abarezi ku birebana n’uburere bw’abana; gufasha urubyiruko n’abitegura kurushinga kugira ubumenyi buhagije ku gushinga  urugo; gufasha abashakanye gusegasira urukundo rwabo.

6. IMFASHANYIGISHO Z’AMASHUSHO

Imfashanyigisho z’amashusho zateguwe hagamijwe gufasha abakurikira gahunda y’ Abatoza b’Ingo kujya biyibutsa igihe cyose babishakiye inyigisho zatanzwe.

signature

Copyright © 2017, www.abatozabingo.org, Designed By ARTSOFT LTD

Powered by keepvid themefull earn money